Bleskozvody

Vonkajší systém ochrany pred bleskom je zariadenie na ochranu stavebných objektov a toho, čo je v nich. Chráni ich pred nebezpečnými účinkami atmosférických výbojov zvedením do zeme. V dnešnej dobe je bleskozvod samozrejmosť pri veľkých stavbách, či rodinných domoch.

Cena montáže a materiálu za bleskozvod sa u nás pohybuje od 450 Eur, čo je v porovnaní so škodami vzniknutými po zásahu blesku úplne zanedbateľná suma.

Bleskozvod sa skladá z 3 častí:

1. zachytávacej sústavy výbojov

2. vodivých zvodov zo strechy nadol (povrchové; skryté pod fasádu; zafrézované)

3. zo zakopanej uzemňovacej sústavy

Počet zvodov a spôsoby uzemnenia sa navrhujú podľa projektovej dokumentácie či vyhotovením návrhu oprávnenej osoby, pričom treba brať do úvahy celkovú zastavanú plochu, výšku a tvar budovy.

Pokiaľ bleskozvod máte v projektovej dokumentácii stavby, tak jeho realizácia je povinná kvôli kolaudácii.

Upozorňujeme zákazníkov, že pri montáži bleskozvodu pod fasádu a následného zateplenia budovy, treba v mieste zvodov používať minerálne vlny a nie polystyrén, kvôli protipožiarnej bezpečnosti.

Na každý nami vyhotovený bleskozvod dostávate samozrejme REVÍZNU SPRÁVU

Ani najdokonalejší bleskozvod nedokáže úplne ochrániť objekt pred negatívnymi účinkami po údere blesku. Bleskozvod iba eliminuje možné dosahy a škody na majetku a zdraví. Napriek tomu toto zariadenie má zmysel.

Viac o nás a našich prácach sa dozviete na FB